You are here: Anasayfa

www.bizimakdo.com

Gıda Güvenliği Hakkında

          Günümüzde eski usül gıda işleme ve tüketiciye sunma yaklaşımlarında gerek tüketicinin bilinçlenmesi gerekse ülkelerin gıda yasalarını “daha sağlıklı ve güvenli gıda üretme” doğrultusunda güncellemeleri nedeniyle çok önemli değişimler meydana gelmiş ve gıda güvenliği konusu son yılların en önemli toplumsal konusu olmuştur.Gıda güvenliği kavramına dar bir çerçeveden bakıldığında, gıdaların amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlanması ve tüketildiğinde tüketicilere zarar vermemesi anlamında kullanılan bir kavram olmakla beraber daha geniş anlamda gıda kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik,fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını tanımlayan bilimsel bir sistem döngüsüdür. Güvenli gıda ise her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş gıdadır.

Gıda üretimi yapan işletmelerde (restaurant, otel, pastane, vs) kaliteli üretim sisteminin yanında öncelikli olarak gıdanın güvenliğini tarladan çatala kadar garanti altına alan ISO 22000 sistemi uygulaması gıda 

güvenliği açısından çok etkin bir yönetim sistemi haline gelmiştir. Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir sistem olan ISO 22000 gıda işletmelerinde, güvenli gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının(personel hijyeni,ekipman hijyeni,hammadde hijyeni,ortam hijyeni vs) belirlenmesini ve bu şartların üretimden tüketime sunulmasına kadar uzanan döngü içerisinde eksiksiz uygulanmasını,oluşabilecek risklerin önceden tanımlanmasını ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesini açıkca ortaya koyan uluslararası bir yönetim sistemidir.Ayrıca 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 1782002 sayılı yeni AB Gıda Kanunu Yönetmeliği ile AB’de yasal bir nitelik kazanmış olan ve Türkiye’de de 27 Mayıs 2004 tarih ve 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek kabulü Hakkında Kanun” kapsamında ülkemizde de gıda güvenliği konusu ve gereksinimleri zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca iyi hijyen uygulamaları (GHP) ve iyi üretim uygulamaları (GMP) marka güvenilirliğinin ve rekabetçi avantajın korunmasındaki temel unsurları oluşturduğundan, çalışan personelin sürekli eğitimi ve bu süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesinin gıda işletmelerinin çıtasını yükselteceği göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.

Gıda kaynaklı hastalıklar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığı üzerinde özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamilelerde ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bunun sonucunda insanların sağlığını ve hayatını kaybetmesi yanında, yapılan sağlık harcamaları büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Gıda güvenliği programlarının uygulanmasıyla bu tehlikeler en aza indirilerek meydana gelen hatanın nereden kaynaklandığı ve çözümü bulunabilmektedir.
 

Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon